Om Arkadia

Hur vi tänker om våra bostäder

Ett hållbart förhållningssätt vad det gäller ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter genomsyrar vårt tänkande.

Vi använder oss av hållbara, tåliga och naturliga material som åldras vackert. Både bostäder, balkonger och terrasser planeras för mesta möjliga solljus, och mellan husen bildas skyddade uterum med variation på klimat efter behov. Genomsläppliga markbeläggningar skapar möjlighet till fördröjning av dagvattnet, och gårdsrummen utformas med mycket grönska för att ge god miljö för såväl människor som insekter, fåglar och fjärilar. Dagvattnet tas om hand i öppna dagvattensystem där så är möjligt.

Husens sadeltak användas för solceller. De lägre taken kan förses med gröna tak, sedumtak.

I våra bostadsområden ges många möjligheter till odling. Dels på marken i anslutning till husen, men vi ser även  växthus och i odlingslådor. Växthusen kan vara både för umgänge och odling. Gemensamma uterum och grillplatser stimulerar gemensamma middagar och umgänge. Stimulerande lekområden för att öka barnens fysiska rörlighet och motorik.

SEB ARKADIA BOSTAD

Fastighetsfonden SEB Arkadia Bostad förvaltas av SEB Investment Management AB. Genom fonden finansieras bostadsprojekten från första projektering till nyckelfärdigt hem klart för inflytt. Fonden står också som  slutägare till samtliga fastigheter där en långsiktig förvaltning prioriteras. Målet är att producera 5 000 hyresrätter för egen förvalting de närmaste 4-5 åren i Arkadia Bostad.

Fonden förvaltas av ett team på SEB Investment Management med lång erfarenhet av fastighets- och finansbranschen. Teamet förvaltar fastigheter till ett värde om cirka 40 miljarder SEK via fonder och diskretionära mandat, och investerarna i fonden utgörs av stora svenska institutioner med lång investeringshorisont.

HEMHAGEN FASTIGHETER

Hemhagen Fastigheter AB är genom avtal ombud för SEB Investment Management AB avseende Fastighetsfonden SEB Arkadia Bostad och har tagit fram det bostadskoncept som Arkadia Bostad nu förverkligar runt om i landet. Hemhagen Fastigheter ansvarar i dag för att ta fram lämpliga områden för Arkadia Bostads attraktiva hyresrätter samt att ge bästa förutsättningar för gott samarbete med de kommuner där etablering nu sker. Genom hela projekteringen och byggprocessen fram till nyckelfärdiga lägenheter står Hemhagen Fastigheter för projektledning och kvalitetskontroll.

RIKSBYGGEN

Riksbyggen är Arkadia Bostads fastighetsförvaltare och ansvarar också för uthyrningen av lägenheterna. Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare med verksamhet på cirka 400 orter runt om i landet säkerställer Riksbyggen att Arkadia Bostads hyresrätter tas om hand på ett professionellt sätt och att hyresgästerna alltid får bästa service.